logo dzialu news
Aktualne wiadomości
2011.05.12
Nabycie akcji prze osobę zobowiązaną.
Zarząd MAXIMUS S.A. informuje, iż w dniu 12 maja 2011 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi od osoby zobowiązanej do przekazywania zawiadomień na podstawie powyższego artykułu tj. od pana Grzegorz lorek Prezesa Zarządu Emitenta, iż w wyniku transakcji kupna w dniu 11 maja 2011 roku poza sesją na rynku NewConnect w transakcji pakietowej 350.000 sztuk akcji (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy sztuk akcji) MAXIMUS S.A. po cenie: 0,30zł, udział ogólnej liczby głosów zwiększył się o 1,866%; Przed wyżej wymienionymi transakcjami pan Grzegorz Lorek posiadał 10.088.500 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sztuk sztuk akcji) stanowiących 53,80% kapitału zakładowego Spółki, co stanowiło 53,80 % ogólnej liczby głosów. W wyniku zawarcia transakcji kupna w dniu 11 maja 2011 roku Pan Grzegorz Lorek posiada 10.438.500 (słownie: dziesięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset) MAXIMUS S.A. stanowiących 55,672% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 10.438.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 55,672% ogólnej liczby głosów.


Copyright © MAXIMUS S.A.      O Firmie | Aktualności | Partnerzy | Inwestorzy | Kariera | Kontakt | zaloguj wykonanie: mydot.pl