logo dzialu news
Aktualne wiadomości
2010.05.14
Pierwszy dzień notowań akcji spółki MAXIMUS SA

Uchwała Nr 453/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki MAXIMUS S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:
1) określić dzień 18 maja 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5.000.000 (pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki MAXIMUS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMAXMS00010";
2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MAXIMUS" i oznaczeniem "MAX".

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


» Ustalenie pierwszego dnia notowań, gpwinfostrefa.pl


Copyright © MAXIMUS S.A.      O Firmie | Aktualności | Partnerzy | Inwestorzy | Kariera | Kontakt | zaloguj wykonanie: mydot.pl