logo dzialu news
Aktualne wiadomości
2010.05.12
Wprowadzenie do obrotu akcji spółki MAXIMUS SA

Uchwała Nr 434/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki MAXIMUS S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki MAXIMUS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


» Wprowadzenie do obrotu, gpwinfostrefa.pl


Copyright © MAXIMUS S.A.      O Firmie | Aktualności | Partnerzy | Inwestorzy | Kariera | Kontakt | zaloguj wykonanie: mydot.pl